Международни и национални проекти

ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОЕКТИ

 

ДРУГИ ПРОЕКТИ

„Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение“, в изпълнение на Проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, и БЛ BG051PO002/13/3.2-04. съгласно Договор № 13-32-22/03.02.2014 год., сключен с Управляващия орган по ОПАК. – http://www.navet.government.bg – Сириус-58 ООД е основен изпълнител в изпълнение на обществена поръчка по договор 1136 / 29.08.2014 година между консорциум „ИНТЕГРАЛ-К“, състоящ се от Интеграл-К ООД и Сириус-58 ООД и Национална Агенция за професионално образование и обучение към МС.

 

LEONARDO DA VINCI – Community action programme on vocational training – second phase: 2000-2006  – Pilot projects: Project N° BG/02/B/F/PP-132104 – 2003 – 2004 “Нови възможности за продължаващо професионално обучение на групи в изолация на пазара на труда чрез самообучение по традиционни занаяти“ (NTCrafts), инициатор Център за професионално обучение “Знание”, България

По време на дейностите по проекта е разработен, тестван и анализиран пакет за самообучение по дизайн и производство на четири вида ръчно изработени изделия от традиционните занаяти в страните партньори, оценявани от тях като подходящи за производство в домашни условия и предлагане на пазара като сувенири или предмети за дома: декоративен текстил (България), кошничарски изделия (Испания), грънчарски изделия (Гърция) и лапландски пуловери (Финландия).
Системата предлага пилотно решение за подпомагане достъпа до обучение на хора, изпитващи затруднения за участие в традиционните присъствени курсове за обучение, като им предостави възможност за придобиване на умения по атрактивен занаят в домашни условия и с индивидуално темпо на обучение при използване на традиционни и мултимедийни подходи.
По този начин е изграден модел за преодоляване на затрудненията, които срещат хората от целевата група, и в същото време са тествани нови подходи за сътрудничество между преподаватели и технически специалисти в разработването на качествени учебни материали и помагала.

Leonardo da Vinci Programme No. PP-BG/05/B/P/PP-166038 Innovative teacher (I*Teach)-2005 – 2007 “Учителят-новатор” (I* Teach), инициатор Софийски университет, България

Проектът Учителят-новатор (I*Teach) разработва практическа методология, подходи и средства, които да бъдат използвани от преподавателите в тяхната ежеднена работа за изграждане на обогатени с ИКТ умения и тъй наречените “социални умения”, като комуникативни умения, умения за представяне пред аудитория, ефективно търсене, оценяване и ефективно използване на информация, работа по проекти, работа в екип, разрешаване на проблеми и умения за учене, продължаващо през целия живот.

JobArt Central and Eastern Europe (CEE)-“Трансфер на обучаваща концепция и внедряване на указания за центрирано върху обучавания обучение в областта на дигиталния и печатен медия дизайн”(JobArt CEE), инициатор Ди Виле, Германия

Процедурата за трансфер дава възможност на организациите, занимаващи се с професионално обучение в Централна и Източна Европа самостоятелно за модернизират своите структури на обучение. Това се постига чрез въвеждане на нови професионални квалификации, използващи модерни активни методи на учене. Пълната информация за процедурите е представена в наръчник на английски и немски с въведение на полски, румънски, унгарски и български езици. Продуктътпредставлява поредица от разнообразни учебни планове с допълнителни материали и програми “стъпка по стъпка” на пет езика, включително полски, румънски, унгарски и български. Този инструментариум за трансфер на иновации в професионалното обучение може да бъде изтеглен от уеб-страницата или да бъде получен на CD-ROM срещу минимална сума за доставка. Пилотният проект има за цел да разработи, адаптира и тества процедурата и продуктите на ДжобАрт.

“Обучение на обучаващи” (JobArt TfT), инициатор Ди Виле, Германия

ДжобАрт ОнО обучава обучители по активни методи на учене в професионалното образование и подпомага трансфера на иновации за програмите, необходими за обученията.
ДжобАрт Обучение на обучителите е продължение на Европейската инициатива ДжобАрт за разработване и прилагане на методи за професионално образование и обучение базирани на активно учене. ДжобАрт ОнО обединява партньори от пет страни на Европейския съюз. Общата им цел е трансфер на иновативна концепция и програма за квалификация и продължаващо обучение на учители и обучители в професионалното образование. Резултатите ще намерите на тази уеб-страница през есента на 2009 година.
Резултатите допълват ДжобАрт Инструментариума за Активно учене, изготвен в рамките на проектите ДжобАрт и ДжобАрт ЦЕЕ, и ще могат да се използват за иновации в обученията за обучители.